Logos Nedir?

Logos Kelime Anlamı

Antik Yunan düşüncesinde açıklama, anlam, akıl, düşünce gibi anlamlara gelir. Bir şeyin kendi olmasını sağlayan ilkeleri açıklamaya çalışır. Yunan dininde tanrının ya da tanrıların sözlerinden dolayı insanların içinde oluşan, huzur ve yol göstericilik sağlayan durumlardır. Logos kavramını felsefi olarak ilk ortaya atan Herakleitos’tur.

Felsefecilere Göre Logos

Herakleitos’a Göre Logos

Herakleitos‘a göre Logos, gözle görülen dünyanın bütün bir yaşamıdır. Doğum ve aynı zamanda ölüm, oluşum ve aynı zamanda yok oluştur. Bunların tanrısal olduğuna inanır ve bu tanrısal ruha “Logos” adını verir. Bu ruhun tek olduğunu ve her yerde aynı olduğunu öne sürmüştür, ruhta, tanrıda, yıldızlarda ya da herhangi 2 maddenin arasındaki etkileşimin içinde.. Bu ruha ve olaylara “doğa” adını koyar. Varlığın uyumsuzluğu sonucu oluşan uyum yani Anaksagoras’ın Nous’udur. Tek fark Nous evrene dışarıdan gelir, Logos evrenle birlikte gelir.

Aristotales’e Göre Logos

Aristotales‘e göre Logos, akıl, akılla düşündüklerimizi aktarma yani iletişim ve eylemin toplamıdır. Bunların üçü aklın döngüsüdür ve birisi olmazsa döngü gerçekleşmez. Aristoteles’e göre nasıl, neden, ne zaman? Gibi soruları sormak ve bunlara cevap aramak akıldır. Bu akılcılığın olmasını sağlayan şey ise Logos’tur.

Sofist Gorgias’a Göre Logos

Sofist Gorgias‘a göre ise Logos, karşı konulamaz bir güç anlamına gelir. Kelimeleri güzel kullanarak ikna etme ve güzel konuşma işinde iyi olan Georgias, Logos’un büyük bir güç olduğuna inanır. Georgias için Logos “güzel konuşma” anlamına gelir. Sözlerin düşünceleri ve duyguları tetiklediğini düşündüğü için bir söz mutlu, üzgün, heyecanlı ya da merhametimizi canlandırabilir; tam tersine . Georgias için logos, aklı değil duygu ve tutkuları etkiler.

Stoa Okulu’na Göre Logos

Stoa Okulu‘na göre Logos, evrendeki düzenin ve düzendeki her parçanın gösterdiği faaliyetlerin yaratıcısı olan kozmik akıl ilkesidir. Herakleitos gibi Logos’un maddi bir güçle ve her şeyde var olan ateş olduğunu öne sürmüşlerdir. Logos aynı zamanda insanın evreni anlama ve bu anlayışların peşinden koşma olanağı veren bireysel akıldır. Logos’u hem maddeci hem de duygucu bir pencereden benimsemişlerdir. Toplumdaki ahlâki değerlerin kaynağıdır. Bu yüzden ruhların ölümsüz olduğunu düşünürler.

Yazıyı paylaş

Bir cevap yazın